20 Pelepasan Cukai Yang Anda Perlu Tahu Untuk e-Filling Tahun 2020

20 Pelepasan Cukai Yang Anda Perlu Tahu Untuk e-Filling Tahun 2020 | Bagi yang membayar cukai pendapatan setiap tahun, maka bulan Mac ialah bulan untuk mereka menuntut pelepasan, potongan dan beberapa rebat yang disenaraikan. Untuk makluman anda Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan daripada penggajian, komisen, kerja lebih masa, elaun, yuran pengarah, dividen, sewa, royalti, pendapatan perniagaan yang diterima oleh individu, syarikat, koperasi, persatuan dan sebagainya pada setiap tahun.


Setiap tahun, jumlah pelepasan ini berubah-ubah walaupun tidak begitu ketara.

1) Individu dan Saudara Tanggungan

TERHAD RM9,000

 • Pelepasan diri berjumlah RM9,000 untuk diri sendiri dan saudara tanggungan diberi secara automatik.
2) Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)


TERHAD RM5,000
 • Ibu bapa merujuk kepada ibu bapa kandung atau ibu bapa angkat jika individu itu adalah seorang anak angkat.
 • Individu yang LAYAK menuntut potongan ini adalah anak kandung atau anak angkat yang sah di bawah undang-undang. Tuntutan potongan ini TIDAK dibenarkan ke atas ibu bapa tiri.
 • Potongan yang dibenarkan adalah RM1,500 bagi hanya seorang ibu dan RM1,500 bagi hanya seorang bapa.
 • Jika lebih daripada seorang individu menuntut potongan ini, amaun potongan tersebut perlu dibahagi sama rata mengikut bilangan individu yang menuntut berhubung ibu atau bapa yang sama.
 • Ibu bapa berumur 60 tahun dan ke atas pada bila-bila masa dalam tahun asas.
 • Pendapatan tahunan (daripada semua punca sama ada dikenakan cukai atau tidak) setiap ibu atau bapa TIDAK melebihi RM24,000 seorang bagi tahun taksiran berkenaan.
3) Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

TERHAD RM6,000

 • Potongan ini TIDAK dibenarkan jika peralatan sokongan asas dibeli untuk individu kurang upaya yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai orang kurang upaya.
4) Individu kurang upaya

POTONGAN RM6,000
 • Individu layak menuntut potongan ini sekiranya beliau telah disahkan secara bertulis oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai seorang yang kurang upaya.
5) Yuran pengajian (Sendiri)
 • (i) Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;

 • (ii) Peringkat sarjana dan doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian
TERHAD RM7,000
 • Sila rujuk senarai institusi tempatan atau badan profesional di Malaysia yang diiktiraf di laman rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi di mohe.gov.my
6) Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)

TERHAD RM6,000

 • Resit perbelanjaan rawatan dan perakuan yang dikeluarkan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM) hendaklah disimpan untuk rujukan / semakan oleh LHDNM, apabila diperlukan kelak.
(7) Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak)

TERHAD RM500

 • Pemeriksaan perubatan penuh bermaksud pemeriksaan secara menyeluruh seperti mana yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM).

 • Potongan yang dibenarkan bagi pelepasan ini adalah terhad kepada RM500 untuk diri sendiri, pasangan atau anak, tetapi jumlah potongan untuk (6) dan (7) adalah terhad kepada RM6,000.
8) Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi :
 • (i) Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
 • (ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
 • (iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium; dan
 • (iv) Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)
TERHAD RM2,500

9) Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran

TERHAD RM1,000
 • Potongan ini dibenarkan khusus untuk pembayar cukai wanita, dengan syarat individu:
(i) adalah ibu yang menyusukan anak;

(ii) telah melakukan perbelanjaan atas pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaannya bagi menyusukan anaknya yang berumur 2 tahun dan ke bawah; dan

(iii) membuat tuntutan yang disokong dengan resit atas pembelian
 • Amaun potongan adalah terhad kepada RM1,000 walaupun individu berkenaan mempunyai lebih daripada seorang anak.
 • Potongan hanya dibenarkan SEKALI setiap dua (2) tahun taksiran.
10) Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

TERHAD RM1,000

 • Potongan ini terhad kepada RM1,000 walaupun bilangan anak yang memenuhi syarat-syarat tersebut melebihi satu.

 • Sekiranya amaun tuntutan kurang daripada RM1,000, amaun potongan yang dibenarkan adalah terhad kepada amaun yang dibayar sahaja.

 • Sekiranya taksiran suami dan isteri dibuat secara berasingan, potongan cukai di bawah perenggan ini hanya boleh dituntut sama ada oleh suami ATAU isteri yang melakukan perbelanjaan tersebut.
11) Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) & (Jumlah simpanan dalam tahun 2019 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2019)

TERHAD RM8,000

 • Simpanan ke dalam tabung SSPN oleh seseorang individu untuk membiayai pelajaran anak-anak dibenarkan sebagai potongan yang terhad kepada RM8,000.
 • Potongan yang dituntut adalah terhad kepada amaun tabungan bersih yang dilakukan di dalam sesuatu tahun sahaja.
Contoh :

Dalam tahun 2019,

Baki Bawa Hadapan: RM4,500;

Simpanan : RM2,000;

Pengeluaran : RM1,500.

Potongan yang layak dituntut adalah RM500 (RM2,000 – RM1,500).

Baki Bawa Hadapan sebanyak RM4,500 tidak diambil kira.

(12) Suami/Isteri /Bayaran alimoni kepada bekas isteri (pasangan tidak mempunyai pendapatan atau memilih untuk isytihar cukai taksiran Bersama)

TERHAD RM4,000

(13) Suami/Isteri kurang upaya

POTONGAN TAMBAHAN RM3,500

 • Potongan tambahan sebanyak RM3,500 diberi bagi suami / isteri yang kurang upaya.
14) Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

POTONGAN RM2,000 / seorang

 • Potongan bagi anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun pada bila-bila masa dalam tahun semasa adalah sebanyak RM2,000 seorang.
15) Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)
PELEPASAN RM2,000 / seorang
 • Pelepasan sebanyak RM2,000 seorang dibenarkan jika anak belum berkahwin, berumur 18 tahun dan ke atas pada bila-bila masa dalam tahun semasa, serta menerima pendidikan sepenuh masa.
(16) Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).

(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.

(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

PELEPASAN sebanyak RM8,000 dibenarkan.

(17) Anak Kurang upaya

PELEPASAN anak kurang upaya yang belum berkahwin dibenarkan sebanyak RM6,000

Dan

PELEPASAN anak kurang upaya yang belum berkahwin dibenarkan sebanyak RM6,000

bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

(18) Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

(i) Kategori penjawat awam berpencen

 • Premium insurans nyawa
(ii) Kategori SELAIN penjawat awam berpencen
 • Premium insurans nyawa (TERHAD RM3,000)

 • Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (TERHAD RM4,000)
TERHAD RM7,000

(19) Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

TERHAD RM3,000

Potongan tidak melebihi RM3,000 dibenarkan bagi jumlah caruman yang dibuat kepada Skim Persaraan Swasta (SPS) yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan bayaran premium untuk anuiti tertangguh.

(20) Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji

TERHAD RM3,000

Potongan tidak melebihi RM3,000 bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau manfaat perubatan untuk individu, pasangan atau anak.

Potongan bagi jumlah bayaran premium insurans pendidikan dan premium insurans perubatan adalah terhad kepada RM3,000 untuk individu dan RM3,000 untuk pasangan yang mempunyai punca pendapatan. Jika suami atau isteri memilih taksiran bersama, potongan yang dibenarkan bagi jumlah bayaran premium insurans pendidikan dan premium insurans perubatan adalah terhad kepada RM3,000.

(21) Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

TERHAD RM250

Potongan tidak melebihi RM250 dibenarkan bagi sumbangan dalam tahun asas kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) yang dibuat atau ditanggung oleh individu mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.

Untuk makluman, orang ramai boleh mula mengisi Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) melalui